Flip book element

از مجموعه‌ی جانوران / خرگوش

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ

نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگار

اطلاعات بیشتر

از مجموعه‌ی جانوران / خرس

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ

نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگار

اطلاعات بیشتر

از مجموعه‌ی جانوران / خرچنگ

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ

نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگار

اطلاعات بیشتر

از مجموعه‌ی جانوران / حلزون

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ

نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگار

اطلاعات بیشتر

از مجموعه‌ی جانوران / پنگوئن

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ

نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگار

اطلاعات بیشتر

رنگ ‌ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم رنگ‌ها از طریق دسته‌بندی و جایگذاری اشیای همرنگ در جیب‌های مربوط به هر رنگ و پس از آن یافتن رنگ‌های مشابه در پیرامون خود. در مراحل اولیه‌ی یادگیری و در سنین پایین، تشخیص تفاوت رنگ‌ها و دسته‌بندی آن‌ها کافی‌ست.

اطلاعات بیشتر

شکل ‌ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم شکل‌های هندسی از طریق دسته‌بندی، جداسازی، و چسباندن شکل‌ها و اشیای مشابه در صفحه‌ها و بازی و داستان‌پردازی با آن‌ها و پس از آن پیدا کردن نمونه‌های مشابه در پیرامون خود.

اطلاعات بیشتر

عدد ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم عددها از طریق جداسازی، جایگذاری، و شمارش اشیا، و بازی و داستان‌پردازی با آن‌ها و پس از آن تمرین شمارش با اشیای پیرامون خود.

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.